Ouder- en Jeugdsteunpunt
Zuid-Oost Utrecht

Begrippen

Hulp die een school moet kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen bijvoorbeeld hulp bij lees- en rekenproblemen.…
Een bewijs dat een kind jeugdhulp mag krijgen. Een beschikking wordt afgegeven door de gemeente, na een advies van de toegang of na een verwijzing door een huisarts of jeugdarts.…
Als een leerling meer hulp nodig heeft dan de basisondersteuning die de school biedt, kan hij/zij extra ondersteuning krijgen.…
Een plan voor één of meer mensen uit een gezin. In het gezinsplan staat wat er nodig is om iedereen binnen het gezin zo goed mogelijk te helpen.…
Een omschrijving in het ontwikkelingsperspectief van de individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling.…
IB’er staat voor Intern Begeleider. De IB’er is in het primair onderwijs verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De IB’er coacht leerkrachten en voert gesprekken met ouders en leerlingen als er extra…
Ouders moeten instemming geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De school moet ouders uitdrukkelijk om instemming vragen.…
Hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar. Deze hulp wordt geregeld door de gemee…
In een leerlingdossier worden gegevens over een leerling bewaard. Het leerlingdossier bestaat meestal uit twee componenten: de leerling-administratie en een inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijsk…
Vervoer dat bij de gemeente aangevraagd moet worden voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen, bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Of voor kinderen die niet in de bu…
Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen …
Leerplicht maakt onderdeel uit van de gemeente. In Midden Holland voert bureau leerlingzaken de leerplicht uit voor meerdere gemeenten. Voor Rijnstreek wordt de leerplicht uitgevoerd door Regionaal Bu…
MDO staat voor multidisciplinair overleg. Dit is een overleg met verschillende mensen die samen met de ouders en soms ook met het kind kijken wat de beste ondersteuning is.…
De ondersteuningscoördinator is in het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De ondersteuningscoördinator helpt documenten en voert gesprekken met ouders en leerlingen als er e…
De school waar je kind vandaan komt, moet informatie over je kind geven aan de nieuwe school. De school geeft de informatie door het maken van een onderwijskundig rapport (OKR).…
Ontwikkelingsperspectief (OPP) is een plan dat de school maakt als een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning. In dat plan staat hoe de school de leerling gaat helpen om zich fijn te voel…
OOV staat voor onderwijsopvangvoorziening. Deze is er voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die tijdelijk niet naar school (kunnen) gaan.…
OPP staat voor ontwikkelingsperspectief. Het is een plan dat de school maakt als een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning. In dat plan staat hoe de school de leerling gaat helpen om zic…
Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past.…
Overzicht houden over alle afspraken die zijn gemaakt over de hulp aan een kind. De persoon die regie voert, doet niet alles zelf, maar houdt in de gaten of alle afspraken worden nagekomen.…
Een bevoegd leerkracht die extra ondersteuning geeft aan leerlingen met bepaalde leer- of gedragsproblemen/-stoornissen.…
Scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs die in een bepaald gebied samenwerken om te zorgen voor passend onderwijs in dat gebied.…
Alle scholen hebben een schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school. Dus ook over het onderwijs dat gegeven wordt.…
Een document met informatie voor ouders over de belangrijkste zaken over het komende schooljaar.…
Onderwijs voor kinderen met lichte leerproblemen, zoals problemen met concentreren of met de motoriek. Het is bedoeld voor kinderen die méér extra hulp nodig hebben dan de basisschool kan geven. De le…
Onderwijs voor kinderen met een lichamelijke handicap, zwaardere leerproblemen en/of problemen met hun gedrag of psychische problemen.…
Het staatsexamen is bedoeld voor mensen die niet (meer) deelnemen aan het 'gewone' voortgezet onderwijs.…
TLV staat voor Toelaatbaarheidsverklaring. Een verklaring van het samenwerkingsverband dat een kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs mag worden ingeschreven.…
Met de toegang wordt de Gemeentelijke Toegang bedoeld. Elke gemeente is verplicht om jeugdhulp te organiseren voor jeugdigen. De toegang bekijkt of en welke jeugdhulp het best passend is voor een kind…
Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. Maar soms kan een kind niet naar school. Bijvoorbeeld door een lichamelijk of psychisch probleem, door een ernstige ziekte. Of doordat de man…
De plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat hij hem of haar past en extra hulp als dat …
Search